Velkomen til skulestart!

Måndag 16. august startar eit nytt skuleår. Her finn du nyttig informasjon som du treng i skulestarten. 

Illustrasjon skolestart - Klikk for stort bilde Mostphotos Oppmøtetider

Avdeling Dombås

Kl. 08.10: Alle møter i kantina.

Avdeling Lom 

Kl. 08.55: Alle møter i Utgard.

Avdeling Otta

Kl. 08.30: Elevmentorane saman med kontaktlærar tek i mot Vg1-elevane ute ved hovedinngangen og følgjer dei til klasserommet. Kontaktlærar for Vg2 og Vg3- elevane møter elevane ute og går saman med dei til klasserommet. 
Sjå etter skilt med klassenavnet ditt. 

Koronatilpassa skulestart

Nasjonale myndigheiter har innført ein trafikklysmodell for å ta hand om smittevern. Trafikklysa med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld for skulane for dei ulike nivåa.

Slik det ser ut nå så vil det vere grønt nivå når skulen startar. Eventuelle endringar vil bli publisert på heimesida.

Les meir om smittevern

Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha ein berbar datamaskin til bruk i skulearbeidet.

Du treng ikkje å gjere noko før skulen startar, men rett etter skulestart må du som er Vg1-elev velje kva for ei ordning du vil ha:

1. Elev-PC frå Innlandet fylkeskommune

Du kan bruke ein berbar PC frå fylkeskommunen mot å betale ein årleg eigendel som motsvarer den lågaste satsen på utstyrsstipendet frå Lånekassen (1096 kroner komande skuleår). 

PC-en blir din når du har betalt den årlege eigendelen i tre år.

2. Eigen datamaskin

Du kan bruke din eigen private datamaskin, viss den har skjerm og yting som tilfredsstiller krava innanfor utdanningsprogrammet ditt. 

Les meir om PC-ordninga

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er eit  skoleadministrativt system som blei innført i alle vidaregåande skuler i Innlandet i fjor.  Visma InSchool vil være ein stor del av skulekvardagen din.

Du vil sjå viktig informasjon som timeplan, fråvær, anmerkningar og karakterar. Du kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagval og utføre mange andre handlingar i systemet.

Les meir om Visma InSchool og sjå introduksjonsvideo

Gratis læremiddel

Fylkeskommunen har ansvar for at alle elevar får låne nødvendige trykte og digitale læremiddel.

Du får du låne dei lærebøkene du treng i opplæringa. Bøkene blir utlevert ved skulestart og skal leverast inn igjen før skuleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller øydelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elevar i vidaregåande skule kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Hugs å søke om utstyrsstipend innan fristen 15. november.

Les meir om lån og stipend

Skuleskyss

Alle elevar i vidaregåande skule som treng skuleskyss til og frå skulen må søke om det kvart år. Du har krav på gratis skuleskyss dersom du bur meir enn 6 km frå skulen.

Du må søke sjølv via «MinSkyss» som er ei nettbasert løysing. Det er viktig at du følgjer med på statusen for søknaden din. 

Les meir om skuleskyss i vidaregåande skule

Skulebevis

Alle elevar skal bruke PocketID skulebevis på mobilen. Du lastar ned appen i App Store eller Google Play. Du får meir informasjon i løpet av den første skuleveka.

Les meir om PocketID skulebevis

Skuleferiar og fridagar

Her ser du skuleruta for kommande skuleår

Reglement og rutinar

Lurer du på noko rundt fråvær, ordensreglementet, eller kva for rettar og plikter du har som elev i vidaregåande skule? 

Les reglement og rutinar som gjeld for deg som elev

Hjelp og rådgiving

Treng du nokon å snakke med om utfordringar i skulekvardagen? Skulen har fleire typer rådgivarar som kan hjelpe deg. 

Les meir om rådgivartenesta ved skulen

Ny brukarflate for Innlandet fylkeskommune

Frå skulestart 2021 går skulen over til Innlandet fylkeskommune brukarflate. Alle som er elevar ved skulen frå før, får nytt brukarnavn og passord, og alle skulefilar blir flytta.

Les kva dette betyr for deg som er elev frå før

Personvern

For å kunne kommunisere med føresette blir det innhenta informasjon om føresette frå Folkeregisteret.

Les meir om korleis Innlandet fylkeskommune behandler personopplysningar

Velkomen til skulestart!

Til toppen