Internasjonalisering

Skulen jobbar med å leggje til rette for ulike internasjonale læringsaktivitetar både på studieførebuande og yrkesfagleg utdanningsprogram. Gjennom elevutveksling og skulesamarbeid på tvers av landegrensene, får elevane eit globalt og internasjonalt perspektiv gjennom læring.

Samling i internasjonalt skolenettverk i Innlandet

Nord-Gudbrandsdal var i 2022 vertskap for årets samling i internasjonalt skolenettverk i Innlandet. I underkant av 30 deltagere fra 17 ulike skoler deltok på 2-dagerssamlinga på Otta 29. - 30. november 2022. Samlinger som dette bidrar til økt kunnskap og fokus på kvalitet i det internasjonale arbeidet i skolen.

Tema for samlingen var samordning av skjema og rutiner, beredskapsplaner og mental beredskap, informasjon om konsortium, mulige samarbeidsoppgaver, digitalisering av rutiner og ikke minst erfaringsdeling. På sistnevnte bidro faglærerne fra Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta Kirsti Myrhaug og Anne Mari Høie da de delte sine erfaringer knytta til internasjonalt arbeid på helse og oppvekst gjennom 16 år. 

Kirsti Myrhaug og Anne Mari Høie deler erfaringer knytta til internasjonalt arbeid  - Klikk for stort bilete

Kirsti Myrhaug og Anne Mari Høie deler erfaringer knytta til internasjonalt arbeid  - Klikk for stort bilete

Til tross for pandemi, har skolen gjennomført flere internasjonale aktiviteter og fått to nye samarbeidspartnere. Her er et utklipp av hva elevene har tatt del i for skoleåret 2021-22.

Erasmus+

Gjennom programmet Erasmus+, har skolen lagt til rette for to ukers praksisopplæring for elever på helse og oppvekst Vg2 i Spania og salg, service og reiseliv Vg1 på Island. Her er en liten oppsummering av deres erfaringer og læringsutbytte:

Spania

HEA sammen med skoleledelsen på sykehuset i Guadalajara - Klikk for stort bileteHEA sammen med skoleledelsen på sykehuset i Guadalajara

Elever og lærer Anne Mari Høie og Liss Gravdal sammen med ordfører av byen Azuqueca de Henares. Her ble de gjort til æresborgere, derfor det røde skjerfet - Klikk for stort bileteElever og lærer Anne Mari Høie og Liss Gravdal sammen med ordfører av byen Azuqueca de Henares. Her ble de gjort til æresborgere, derfor det røde skjerfet

Foran huset til Cervantes, sammen med statuene Don Quijote - Klikk for stort bileteForan huset til Cervantes, sammen med statuene Don Quijote

Venter på toget til praksis - Klikk for stort bileteVenter på toget til praksis

Island 

Nordplus Junior

Island

En uke i mai flytta klassa i Reiseliv og språk, læringsarenaen fra Otta og Dombås til Island. Prosjektet «Digitale kulturuttrykk» handler om å identifiserer og bli kjent med kulturer i Danmark, Island og Norge. Vi fikk masse fine opplevelser og læringsøyeblikk sammen som vi tar med oss videre i faget. Prosjektet støttes av Nordplus Junior.

Oversikt internasjonale aktiviteter for skoleåret 2021-22

Island med reiseliv og språk- elever 

Støttet av midler Nordplus Junior 

Island med elever fra Vg1 salg, service og reiseliv

Støttet av midler fra Erasmus + gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)

Spania med elever fra Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg2 helsearbeiderfag

Støttet av midler fra Erasmus + gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)

Tidligere prosjekt, her fra 2019-2020

Erasmus+ akkreditering januar 2021

Logo ECVET - Klikk for stort bilete

Skulen har for andre gang oppnådd akkreditering for internasjonale prosjekt innan Erasmus + i fag- og yrkesopplæring i regi av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU). Denne akkrediteringen betyr at skulen har oppnådd et kvalitetsstempel og kan dermed planlegge fram mot nye internasjonale aktivitetar fem år fram i tid. Sjølv om det er vanskelig å gjennomføre fysiske besøk og mobiliteter nå, så forbereder vi oss fram til vi igjen kan treffes fysisk.

Internasjonal strategi

I Internasjonal strategi for Oppland 2017–21, står det at «internasjonalt samarbeid skal bidra til å gi eit mangfoldig og inkluderande samfunn med berekraftig vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser skal gi nyttig kunnskap, idear og inspirasjon, nettverk og internasjonale utviklingsmidlar som gjev auka kvalitet på nærings- og samfunnsutviklinga».

Viktig med internasjonale prosjekt

Målet er at flest mulig elevar skal få moglegheit til å delta i internasjonale prosjekt. På denne måten får dei styrka si interkulturelle kompetanse og toleranse, og reflekterer over eigen arbeidspraksis i sterkare grad. I tillegg peiker fleire elevar på personlig meistring og god språktrening som viktig læringsutbytte. På yrkesfag fremmer internasjonalisering óg samarbeid mellom lokalt næringsliv i Nord-Gudbrandsdal og bedrifter i utlandet, gjennom deltaking og involvering i fleire mobilitetsprosjekt.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har vore koordinator for fire studenter fra Guadalajara og Azuqueca de Henares i Spania

Elevane våre har gjennomført praksis i ulike land i utlandet våren 2022, men skulen har også tatt i mot studentar frå utlandet. Våren 2022 har skulen vore koordinator for fire studenter fra Guadalajara og Azuqueca de Henares i Spania. 

To studenter har vore i praksis ved barnehagane i Sel kommune. I to månader har Mariana og Noemi vore på Smurfen og Ottbragden barnehage. 

Så har Cornelia Vasai Dritu og Ulises Jafeth Gòmez Vargas vore i praksis på kontoret ved skulen vår som ein del av utdanninga si innan kontor og administrasjon. Dei har arbeidd mykje med økonomi, personal og arkiv og utførd sørvis for elevar og andre tilsette.  

Spanske studenter hos Nord-Gudbrandsdal vgs. - Klikk for stort bilete

Dei har mellom anna drive med budsjettperiodisering og rekneskapsanalyse saman med skulens kontorlærling, Martin Været. Oppgåva er stor, og kan løysast på mange måtar. Det blir fort hakket meir innfløkt når ein i tillegg må omsetje kontoplanen til engelsk, eit stort dokument i seg sjølv.  

Dette har spanjolane gjort på ein glimrande måte, seier administrasjonsleiar ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, Signe Stubbrud, som er tydeleg på viktigheita av utveksling som del av eit opplæringsløp. 

I løpet av utvekslingsperioda har Cornelia og Ulises vore med på norskopplæring saman med minoritetsspråklege elevar. Det har vore nyttig å lære eit nytt språk, tykkjer dei. Fraser som «Hei, korleis går det?», «Takk for i dag» og «kan du sjå på dette» er enkle å lære, og samstundes nyttige i sosiale samkvem så vel som i arbeidskvardagen.  

Mariana, Noemi, Ulises og Cornelia har fått sjå nærområdet vårt, og blitt kjende med områda i Nord- Gudbrandsdalen.