Delta i forskningsprosjektet

Elevene inviteres til å svare på et spørreskjema om sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet.

Spørreundersøkelse om sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet. - Klikk for stort bilete Reed Foto AS

Alle videregående skoler i Innlandet fylkeskommune er invitert til å delta i forskningsprosjektet “Ungdom i videregående skole – sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet”.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har takket ja til deltagelse, og dermed inviteres alle elevene på skolen til å svare på et spørreskjema. 

Ved forskning i skolen er reglene slik at foresatte skal informeres dersom ungdommen er under 18 år, derfor er det viktig at du som foresatt leser gjennom denne informasjonen. 

Formålet med prosjektet

Dette forskningsprosjektet er tilknyttet en mastergradsavhandling ved Master i Folkehelsevitenskap ved Høgskolen Innlandet, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap. 

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet blant ungdom i den videregående skolen i Innlandet. Studien ser også på sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet med ulik intensitet, samt opp mot kjønn og sosioøkonomisk status. 

Økt kunnskap om sammenhengen mellom ungdoms fysiske aktivitetsnivå i forhold til mobilbruk er sentralt med tanke på skolenes arbeid med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. 

Gjennomføringen

Spørreundersøkelsen gjennomføres på skolen i en kroppsøvingstime. Det vil ta ca. 10 minutter å svare. 

Undersøkelsen vil bli gjennomført fra midten av januar til midten av februar 2024, gjennom et digitalt nettbasert spørreskjema. 

Det er veldig enkelt for elevene å delta, de trenger kun mobilen sin. Det blir delt ut en QR- kode til undersøkelsen fra prosjektansvarlig til skolene. Elevene skanner denne QR- koden med mobilens kamera. Først kommer de inn på et kort informasjonsskriv, med et samtykke nederst. Ved at de krysser av for å samtykke, får de tilgang til spørreskjemaet. 

Frivillig deltagelse

Deltagelse i prosjektet er frivillig. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser hvis eleven velger å ikke delta, verken ovenfor skolen eller læreren. 

Studien er godkjent av personverntjenesten til SIKT med nr: 287435. Vi behandler bakgrunnsopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Dette betyr at det ikke er mulig å identifisere skolen eller eleven ved et senere tidspunkt. Det er kun prosjektansvarlig og veileder som vil ha tilgang til svarene fra spørreskjemaene. 

For at resultatene skal bli pålitelige er det viktig at flest mulig deltar, og svarer så godt de kan på spørsmålene. Etter prosjektslutt vil alle data slettes. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål til prosjektet. Kontaktinformasjon finnes under. 

Kontaktinformasjon 

Ida Sørensen (masterstudent): 

Ingeborg Barth Vedøy (førsteamanuensis/ veileder):

På forhånd tusen takk, og vi håper din ungdom har lyst til å delta i prosjektet!