Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ordensreglement

Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel og respekt for kvarandre.

Felles ordensreglement for vidaregåande skuler i Oppland er ei forskrift fastsett med heimel i opplæringslova § 3-7 og § 3-8. Ordensreglementet gjeld frå og med skuleåret 2009/2010 etter vedtak i Fylkestinget 16. juni 2009, endra 29. juni 2011 i FR-sak 798/11, 30. juni 2014, FR-sak 743/14 og 2. juli 2015, FR-sak 698/15.

Kap. 1 Formål og verkeområde

1.1 Formål

Formålet med ordensreglementet er å bidra til eit godt samarbeid, trivsel, respekt for kvarandre og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvanar slik at læringsmiljøet blir best mogleg. Reglementet er retningsgivande for vurdering av karakterane i orden og åtferd.

Reglementet er også eit viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere skulen sine og Oppland fylkeskommune sine heilskaplege mål slik dei er nedfelt i opplæringslova og læreplanar.

1.2 Verkeområde

Ordensreglementet gjeld alle vidaregåande skular i Oppland. Ordensreglementet er ei utdjuping av rettar og plikter som er fastsett i lov eller på annen måte (sjå opplæringslova og forskrift til opplæringslova). Reglementet gjeld for all verksemd i skulens regi, uavhengig av stad og tid.

Kap. 2 Elevane sine rettar og plikter

2.1 Elevane sine rettar

Elevane har rett til:

 • Vidaregåande opplæring i samsvar med opplæringslova med forskrifter, gjeldande læreplanar og fylkeskommunale vedtak.
 • Ein trygg skulekvardag som er prega av eit godt opplæringsmiljø med oppfølging og rettleiing undervegs (kap. 9a fri for fysisk vold, mobbing).
 • Å bli behandla med respekt og omtanke.
 • Å få dokumentert merknader og få innsyn i desse. Det skal leggjast til rette for elevmedverknad i utarbeiding av reglar for merknader.
 • Elevmedverknad i læringsarbeidet.
 • Å delta i elevdemokratiske aktivitetar.

2.2 Elevane sine plikter

2.2.1 Orden

 • Eleven pliktar å møte til avtalt tid. Eleven skal snarast mogleg melde frå til skulen dersom ho/han er forhindra av sjukdom eller andre grunnar.
 • Eleven skal utføre pålagt skulearbeid til avtalt tid.
 • Alle elevar har ansvar for å halde det reint og ryddig på skulen, i nærområdet og på stader der opplæringsaktivitet går føre seg.
 • Eleven pliktar å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr som undervisninga krev.
 • Eleven pliktar å behandle skulen sine lokale, bøker og utstyr på ein forsvarleg måte.
 • Eleven pliktar å bruke påbode verneutstyr og elles overhalde gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit (HMS).
 • Eleven skal gi beskjed til kontoret på skulen dersom lærer ikkje kjem til undervisningsøkta.

2.2.2 Åtferd

 • Elevane skal opptre omsynsfullt og høfleg.
 • Elevane skal halde arbeidsro i timane og vise respekt for andre både i undervisningssituasjonar og i pausar.
 • Grov språkbruk, hærverk, tjuveri og krenkjande åtferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsegn, seksuell trakassering, vold o.l.), fysisk, verbalt eller digitalt, blir ikkje akseptert.
 • Det er forbode for elevar å bruke tobakk (sigarettar, pipe, snus) i skoletida. Forbodet gjeld også elektroniske sigarettar.
 • Det er forbode å bruke eller være påverka av alkohol, narkotiske stoff og andre rusmidel i skoletida. Det er heller ikkje tillate å oppbevare rusmidlar i skulen sine bygningar, på skulen sitt område eller i lokale skulen leiger.
 • Mobiltelefon, musikkavspelingsutstyr og anna elektronisk underhaldningsutstyr skal normalt ikkje vere i bruk i samband med undervisning og prøver.
 • Elevens bruk av IKT i undervisninga skal skje etter lærar sine tilvisingar (jfr. felles IKT-reglement).
 • Det er ikkje tillate å ha med seg farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på skulearbeid blir ikkje akseptert. Det reknast som fusk dersom eleven under eksamen eller prøver mottar hjelp frå andre eller bruker hjelpemiddel som ikkje er tillatt.
 • Ved bruk av andre sine tekster, må kjelden oppgis ellers vert det rekna som plagiat.

Kap. 3 Reaksjonar

3.1 Brot på ordensreglementet

Brot på ordensreglementet kan resultere i reaksjonar mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jfr. opplæringslova § 3-8. Dersom handlinga blir vurdert som eit alvorleg brot på ordensreglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikkje betrar seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak setjast i verk. Tiltaka skal nedteiknast jfr. pkt. 3.2 og 3.3.

Føresette til elevar som ikkje er myndige, skal informerast. Brot på skulens reglement fører til merknader, sjå også prikkpunkt fire om elevane sine rettar. Dersom eleven bryt ordensreglementet, kan nedsatt karakter i orden og/eller åtferd vera ein sanksjon.

3.2 Refsingstiltak:

 • Påtale frå ein av dei tilsette ved skulen.
 • Lærarane kan bortvise frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar jf. opplæringslova § 3-8 fyrste ledd.

3.3 Særskilte tiltak:

 • Utelukking for resten av skuledagen etter rektor si avgjerd.
 • Bortvising av eleven frå og med ein heil skuledag og inntil 5 skuledagar etter rektor si avgjerd.
 • Bortvising for resten av skuleåret etter opplæringslova § 3-8 etter vedtak av fylkesopplæringssjefen.

Dersom eit vedtak om bortvising for resten av skuleåret inneber at eleven samtidig mistar retten til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1, skal vedtaket om tap av rettar fattast av fylkesopplæringssjefen. Tap av elevrettar medfører ikkje at eleven fell utanfor ansvarsområdet til oppfølgingstenesta (OT).

3.4 Erstatningsansvar

Eit eventuelt erstatningsansvar i samband med skader på skulens eller andres eigendelar, følgjer av vanlege erstatningsrettslige reglar, det vil seie ansvarsgrunnlag, årsakssamanheng og skadelidenes økonomiske tap.

3.5 Politimelding

Ved brot på reglementet som kan vurderast som lovbrot, skal melding til politiet vurderast. Dersom regelbrotet går ut over enkeltpersonar, er det den fornærma som må melde saka til politiet.

Kap. 4 Saksbehandling

4.1 Eleven skal hørast

Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir vedteke , skal eleven ha moglegheit til å forklare seg – jf. Opplæringslova § 3-7.

4.2 Saksbehandling ved særskilte tiltak

Ved særskilte tiltak skal både elev og lærar, helst samtidig, bli hørt av den som skal ta avgjerda, jfr. opplæringslova § 3-8. Før særskilte tiltak blir teke i bruk skal skulen først vurdere behov og moglegheit for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgivar eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt høve til å uttale seg – jf. opplæringslova § 3-8.

Særskilte tiltak reknast som enkeltvedtak etter forvaltningslova, og eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttale og klage på vedtaket i samsvar med kapittel IV-VI i forvaltningslova. Eleven har rett til nærare rettleiing om partsrettar og framgangsmåte ved klage.

4.3 Klageinstans

Klageinstans for vedtak om tap av rett til vidaregåande opplæring er Fylkesmannen i Oppland. For øvrige vedtak er fylkeskommunens klagenemnd klageinstans.

Sist oppdatert 11.12.2015
Fant du det du lette etter?